Oczyszczalnie przydomowe

W miastach i gminach gdzie istnieją oczyszczalnie ścieków sprawa jest prosta:  przyłącze kanalizacyjne, opłata za odprowadzanie ścieków (najczęściej doliczana do  rachunku za wodę) i ścieki zostają unieszkodliwione. Inaczej wygląda sprawa w małych  miejscowościach i gminach które nie posiadają oczyszczalni zbiorczych. W takich  przypadkach istnieją dwa rozwiązania: pierwsze to wywóz nieczystości z szamba przez  specjalistyczną firmę która przetransportuje ścieki i zrzuci je w oczyszczalni zbiorczej. Drugi  sposób to oczyszczalnia przydomowa i własnie tą kwestia zajmiemy się w tym dziale.  Niejednokrotnie możemy się spotkać z wywozem nieczystości płynnych na pola uprawne,  nieużytki bądź inne. Należy zaznaczyć, że jest to działanie nielegalne i grozi karą finansową.

Przydomowa oczyszczalnia hybrydowa bez osadnika gnilnego wykorzystuje do działania wyłącznie procesy tlenowe, co minimalizuje powstawania gazów złowonnych. Technologia pracy bioreaktora oparta jest na osadzie czynnym wspomaganym złożem biologicznym (technologia hybrydowa), co zwiększa skuteczność oczyszczania ścieków.

Szambo ekologiczne, czyli zbiornik bezodpływowy, w którym gromadzone zanieczyszczenia płynne wywożone są cyklicznie przy pomocy taboru asenizacyjnego, jest rozwiązaniem najprostszym spośród wszystkich systemów indywidualnej gospodarki ściekowej. Niestety jego eksploatacja obarczona jest największymi kosztami oraz sporymi uciążliwościami dla użytkowników.