Wymagania prawno-administracyjne budowa przydomowej oczyszczalni
ogrodnik / 29.10.2021

Wymagania prawno-administracyjne budowa przydomowej oczyszczalni

Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej  oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor) zapoznać się z wymaganiami prawno administracyjnymi dotyczącymi tej inwestycji.  

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową małej oczyszczalni ścieków  wynikają z zakresu przepisów ochrony środowiska, a także z przepisów budowlanych.

Można tu wyróżnić trzy obszary:  

 • procedura prawno-administracyjna związana z budową oczyszczalni  • wymagania dotyczące jakości ścieków oczyszczonych uzależnione od rodzaju  odbiornika, wynikające z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca  2006 roku, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków  do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla  środowiska wodnego;  
 • wymagania techniczne zawarte w normach - przede wszystkim w normie PN-EN  12566-3+A1 Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców  (OLM) do 50.  

Decydującą okolicznością, która wpływa na status prawny przydomowej oczyszczalni  ścieków w zakresie procedury wymaganej przy budowie, a także pod względem  wymaganej jakości ścieków oczyszczonych, jest sklasyfikowanie danego obiektu albo  jako zwykłe korzystanie z wód, albo jako szczególne korzystanie z wód (Prawo  wodne). 

Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokajaniu potrzeb własnego gospodarstwa  domowego oraz gospodarstwa rolnego (art. 36, ust. 2 Prawa wodnego)  

Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie  powszechne lub zwykłe (art. 37 Prawa wodnego) np. korzystanie z wód na potrzeby  działalności gospodarczej, a także rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do  wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m³ na  dobę, nie stanowi zwykłego korzystania z wód  

Przystępując do realizacji inwestycji, należy ustalić jej możliwości z punktu widzenia  przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Prawa budowlanego.  

Zgodnie z art. 29, ust. 1, pkt 3 Prawa budowlanego, budowa indywidualnej  przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę, gdy jej  dobowa przepustowość nie przekracza 7,5 m³. W myśl Ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, realizacja inwestycji nie wymagającej pozwolenia na  budowę, nie wymaga również uzyskania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i  zagospodarowania terenu. Jeśli chodzi o przepisy Prawa wodnego, przydomowa  oczyszczalnia ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód nie wymaga  uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód lub do ziemi  oczyszczonych ścieków bytowych w ilości nieprzekraczającej 5 m³ na dobę,  pochodzących z gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego (pod  warunkiem, że odbywa się to na gruncie stanowiącym własność użytkownika. 

Chociaż zgodnie z Prawem wodnym oczyszczalnie ścieków w warunkach zwykłego  korzystania z wód nie są urządzeniami wodnymi (nie wymagają pozwolenia  wodnoprawnego), jednak zaliczane są do instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja wymaga zgłoszenia właściwemu organowi ochrony  środowiska (art. 152 Prawa ochrony środowiska). Obowiązek ten wynika bezpośrednio z  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie rodzajów  instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.  

Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji  oczyszczalni. Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest wójt, burmistrz lub  prezydent miasta.  

Zgłoszenie to powinno zawierać dane dotyczące:  

 • eksploatującego oczyszczalnię, wraz z adresem,  
 • czasu pracy instalacji oraz ilości i składu odprowadzanych ścieków,  • spełniania norm jakości odprowadzanych ścieków.  

Organ przyjmujący zgłoszenie może w ciągu 30 dni wnieść w formie decyzji wymagania  dotyczące eksploatacji oczyszczalni. W przypadku braku zgłoszenia eksploatacji organ  może nałożyć na eksploatującego karę grzywny. W razie naruszenia warunków decyzji  

określającej wymagania dotyczące eksploatacji tej oczyszczalni wójt, burmistrz lub  prezydent miasta może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie.  

Chociaż budowa oczyszczalni przydomowej o dobowej przepustowości do 7,5 m³ nie  wymaga pozwolenia na budowę, aby pozostać w zgodzie z Prawem budowlanym,  należy co najmniej na 30 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót  budowlanych dokonać zgłoszenia zamiaru budowy w administracji budowlanej (wydział architektury i budownictwa) starostwa powiatowego.  

Do zgłoszenia należy dołączyć:  

 • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele  budowlane;  
 • projekt zagospodarowania działki i projekt budowlany oczyszczalni, sporządzony  przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, projekt powinien  zawierać informację o warunkach geologicznych pod projektowanym osadnikiem i  drenażem rozsączającym;  
 • szkice i rysunki oraz opis (rodzaj, zakres i sposób wykonania) robót budowlanych;  • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;  
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, w przypadku jego  ustanowienia.  

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, organ nakłada w drodze postanowienia  obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w  przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.  

W ciągu 30 dni organ administracji budowlanej może nałożyć obowiązek uzyskania  pozwolenia na budowę, gdy istnieją podejrzenia, że realizacja pociągnie za sobą pogorszenie stanu środowiska, warunków zdrowotno-sanitarnych itp. 

Po tym okresie, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu, można przystąpić do  wykonania robót budowlanych - nie później niż po upływie 2 lat od określonego w  zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.  

Do użytkowania oczyszczalni można przystąpić w momencie ukończenia jej  budowy, bez oczekiwania na pozwolenie. Nałożony przez Prawo budowlane  obowiązek kontroli obiektów budowlanych, a w szczególności instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska w czasie ich użytkowania, nie dotyczy właścicieli domów  jednorodzinnych i oczyszczalni ścieków.  

Inwentaryzacja geodezyjna wybudowanej oczyszczalni wymagana jest tylko w  przypadku nałożenia takiego obowiązku przez urząd.  

Oczyszczalnia ścieków w warunkach szczególnego korzystania z wód  

Nieco inne wymogi formalne obowiązują w odniesieniu do oczyszczalni ścieków, których  eksploatacja wiąże się ze szczególnym korzystaniem z wód - czyli wówczas, gdy:  

 • wydajność oczyszczalni jest większa niż 5 m³ na dobę,  
 • oczyszczalnia odbiera ścieki pochodzące z działalności gospodarczej (np. z  małego warsztatu),  
 • ścieki z oczyszczalni odprowadzane są poza teren, do którego inwestor ma tytuł własności.  

W przypadkach szczególnego korzystania z wód, zawsze konieczne jest uzyskanie  pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni, wydawanego  przez starostwo powiatowe oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu, którą wydaje organ administracji samorządowej (wójt, burmistrz lub prezydent  miasta). Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek inwestora, zgodnie z  wymogami określonymi w art. 131 i 132 Prawa wodnego. W sytuacji, gdy ścieki  odprowadzane są do wód lub urządzeń wodnych (np. rowu melioracyjnego) poza teren,  do którego inwestor ma tytuł własności, wymagane jest dodatkowe pozwolenie  wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego, którym jest wylot instalacji służący do  wprowadzania ścieków do tych odbiorników.  

Wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:  • wniosek;  

 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli  został sporządzony oraz decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania  terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane;  
 • operat wodnoprawny (4 egz.);  
 • dowód wpłaty za decyzję.  

Jeżeli oczyszczalnia służy do oczyszczania ścieków pochodzących z obiektu  działalności gospodarczej, czyli ścieków przemysłowych, konieczne jest uzyskanie  pozwolenia na budowę dla jej wykonania oraz wcześniej (w przypadku braku ważnego  planu zagospodarowania przestrzennego) uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i  zagospodarowania terenu. 

Jeżeli niespełnienie warunku zwykłego korzystania z wód wynika z większej niż 5 m³ na  dobę ilości ścieków oczyszczonych lub z tego, że ścieki po oczyszczeniu odprowadzane  są poza teren, do którego prawo własności ma inwestor, to pozwolenie na budowę oczyszczalni i ewentualnie decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  wymagane będą dla oczyszczalni o dobowej wydajności większej od 7,5 m³.  

Wymagana jakość ścieków odprowadzanych z oczyszczalni  

Z kategoriami zwykłego lub szczególnego korzystania z wód związane są wymogi  wynikające z Prawa ochrony środowiska, szczegółowo określone w Rozporządzeniu  Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu  ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla  środowiska wodnego. Dane dotyczące dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w  ściekach oczyszczonych w małych oczyszczalniach zestawiono w poniższej tabeli.  

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalne procenty  redukcji dla ścieków komunalnych oczyszczonych w małych oczyszczalniach  

Wskaźnik  

zanieczyszczeń

Korzystanie z wód 

Zwykłe 

Szczególne 

Odbiornik ścieków oczyszczonych 

Ziemia 

Urządzenia  

wodne 

Urządzenia wodne i  wody 

Ziemia 

BZT5

≥ 20%  

red.a)

25 mg/l  

lub 70-90% red. 

40 mg/l 

40 mg/l

ChZT 

125 mg/l  

lub 75% red. 

150 mg/l 

150  

mg/l 

Zawiesina ogólna 

≥ 50% red. 

35 mg/l  

lub 90% red. 

50 mg/l 

50 mg/l

Azot ogólny 

15b)mg/l 

30b)mg/l 

Fosfor ogólny - 2b)mg/l 5b)mg/l - 

 1. minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń określane w stosunku do ładunku  zanieczyszczeń w ściekach dopływających  
 2. przy doprowadzaniu ścieków oczyszczonych do dopływów jezior z uwzględnieniem  warunku, że czas dopływu do jeziora jest dłuższy niż 24 h (art. 39 pkt 2d Prawa  wodnego)  

Warto zauważyć, że dla wprowadzania ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód  do urządzeń wodnych wymagania są wyższe niż dla ścieków wprowadzanych do  urządzeń wodnych i wód w ramach korzystania szczególnego.  

Dodatkowym ograniczeniem dotyczącym odprowadzania ścieków do ziemi jest wymóg,  aby miejsce wprowadzania ścieków było oddzielone od najwyższego poziomu  wodonośnego wód podziemnych warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m,  natomiast w przypadku urządzenia wodnego (rowu melioracyjnego, stawu, wylotu  urządzeń kanalizacyjnych służącego do wprowadzania ścieków do wód 

powierzchniowych) - aby najwyższy poziom wodonośny wód podziemnych był co  najmniej 1,5 m pod dnem tego urządzenia. Nie dotyczy to ścieków oczyszczonych w  gruncie i odprowadzanych (np. systemem drenażowym zbierającym) do śródlądowych  wód powierzchniowych płynących, a także ścieków wykorzystywanych rolniczo.  

Do opracowania projektu budowlanego dla przydomowej oczyszczalni ścieków  niezbędne są następujące dokumenty i informacje, których uzyskanie i przekazanie w  celu wykonania projektu stanowi koszt Inwestora: 

 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Urząd  Gminy Wydział Planowania Przestrzennego);  
 • Mapa zasadnicza (Starostwo Wydział Geodezji);  
 • Mapa ewidencyjna (Starostwo Wydział Geodezji);  
 • Pełny wypis z rejestru gruntów właściciela działki (Starostwo Wydział Geodezji);  • w przypadku odprowadzenia zrzutu z oczyszczalni poza terenem właściciela  działki - uproszczony wypis z rejestru gruntów wszystkich działek sąsiadujących  (Starostwo Wydział Geodezji).  
 • Usytuowanie miejsca wyjścia kanalizacji sanitarnej z obiektu;  
 • Poziom (od powierzchni terenu) wyjścia kanalizacji sanitarnej z obiektu;  • Sposób odprowadzenia ścieków oczyszczonych;  
 • Typ i rodzaj gruntu (przekrój geologiczny);  
 • Poziom wody gruntowej.  

W przypadku, gdy nie ma innego rozwiązania i zrzut z oczyszczalni musi być odprowadzony poza granice działki (rów melioracyjny, rów przydrożny, rzeczka, staw),  to w zależności od wymagań miejscowego Starostwa Powiatowego (Wydział Ochrony  Środowiska) może być wymagany operat wodnoprawny.